20.12.2019
Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO 6

Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO 6

Nr. ogłoszenia: WO.271.1.19; data zamieszczenia: 20.12.2019r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO 6”.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nr Dz.U./S S246 z dnia 20/12/2019 pod numerem 607505-2019-PL.

Ogłoszenie zmian zostało umieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nr Dz.U./S S13 z dnia 20/01/2020 pod numerem 27078-2020-PL.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ               (wersja edytowalna)

 1. Zmiana SIWZ
 2. Zmiana SIWZ
 3. Zmiana SIWZ
 4. Zmiana SIWZ

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia               (wersja edytowalna)
 2. Załącznik Nr 2 Formularz oferty
 3. Załącznik Nr 3 JEDZ          Instrukcja wypełniania
 4. Załącznik Nr 4 Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 5. Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych zamówień
 6. Załącznik Nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 7 Wzór umowy               (wersja edytowalna)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_nowysacz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_nowysacz
Odpowiedzi na pytania:
 1. Odpowiedzi na pytania
 2. Odpowiedzi na pytania
 3. Odpowiedzi na pytania
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Odpowiedzi na pytania
 6. Odpowiedzi na pytania
 7. Odpowiedzi na pytania
 8. Odpowiedzi na pytania
 9. Odpowiedzi na pytania
 10. Odpowiedzi na pytania
Protokół z otwarcia ofert:
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: