Strefa płatnego parkowania
Zapłać za parkowanie telefonem

Zapłać za parkowanie telefonem – Wygodny i prosty sposób wnoszenia opłat za parkowanie.

 • Nie musisz szukać i podchodzić do parkomatów.
 • Nie musisz posiadać przy sobie gotówki czy karty płatniczej.
 • Nie musisz zastanawiać się nad czasem parkowania. Parkowanie możesz zakończyć w dowolnym momencie, bez martwienia się czy skończył się opłacony czas postoju w trakcie spotkania.

 

 

Informacje ogólne

Strefa Płatnego Parkowania działa od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00.

Punkt Obsługi Klienta

ul. Rynek 27

tel. 18 473 69 03

 Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019r.:

 • 3pkt.7 – za brak wniesienia opłat za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu postoju pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł,
 • zostaje zniesiona możliwość uiszczenia opłaty należnej za cały przekroczony czas parkowania, przed opuszczeniem parkingu.

 Uchwała weszła w życie 01.01.2020r.

Mapa strefy

Opłata za parking

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019r.:

 • 3pkt.7 – za brak wniesienia opłat za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu postoju pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł,
 • zostaje zniesiona możliwość uiszczenia opłaty należnej za cały przekroczony czas parkowania, przed opuszczeniem parkingu.

 Uchwała weszła w życie 01.01.2020r.

I.  Wysokość opłat

Parkomat nie wydaje reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.

 1. Za postój pojazdów w SPP ustala się opłaty:
  • w strefie „A”:
   1. za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 3,00 zł;
   2. za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 3,60 zł;
   3. za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 4,30 zł;
   4. za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 3,00 zł;
   5. abonament „A” w wysokości:
    • 210,00 zł za 1 miesiąc;
    • 1 125,00 zł za 6 miesięcy;
    • 2100,00 zł za 12 miesięcy;
 • w strefie „A” – dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju
  w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
  w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:

  1. za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;
  2. za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;
  3. za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;
  4. za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;
  5. abonament „A” w wysokości:
   • 140,00 zł za 1 miesiąc;
   • 670,00 zł za 6 miesięcy;
   • 1 100,00 zł za 12 miesięcy;
 • w strefie „B”:
  1. za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;
  2. za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;
  3. za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;
  4. za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;
  5. abonament „B” w wysokości:
   • 105,00 zł za 1 miesiąc;
   • 525,00 zł za 6 miesięcy;
   • 975,00 zł za 12 miesięcy;
 • w strefie „B” – dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju
  w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również
  w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi:

  1. za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł;
  2. za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,20 zł;
  3. za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 1,40 zł;
  4. za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 1,00 zł;
  5. abonament „B” w wysokości:
   • 70,00 zł za 1 miesiąc;
   • 330,00 zł za 6 miesięcy;
   • 580,00 zł za 12 miesięcy;
 • abonament „M” i „M – S” w wysokości 50,00 zł na okres 12 miesięcy.
 • abonament „R” i „R – S” w wysokości:
  1. 500,00 zł za 1 miesiąc;
  2. 2 700,00 zł za 6 miesięcy;
  3. 5 000,00 zł za 12 miesięcy;
 • opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.

Po wykupieniu biletu w parkomacie należy umieścić bilet w widocznym miejscu ZA PRZEDNIĄ szybą samochodu tak aby bilet był widoczny dla osoby kontrolującej czas parkowania.

Parkomaty są wyposażone w możliwość dokonywania opłat za parkowanie przy użyciu kart płatniczych w technologii zbliżeniowej.

II.  Sposoby uiszczania opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania

1. Wykupienie biletu parkingowego przy użyciu parkomatu.

2. Wykupienie abonamentu parkingowego w biurze SPP przy ul. Rynek 27

Ustala się następujące typy abonamentów:

 • abonament „M” – przeznaczony dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w strefie „A” i „B”, wydawany na numer rejestracyjny pojazdu, którego osoby te są właścicielami, współwłaścicielami lub posiadaczami. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie „A” i „B”;
 • abonament „M – S” – przeznaczony dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy przy ul. Sobieskiego lub ul. Wałowej, wydawany na numer rejestracyjny pojazdu, którego osoby te są właścicielami, współwłaścicielami lub posiadaczami. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie ograniczonego postoju na ul. Sobieskiego;
 • abonament „A” – przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy pojazdów, parkujących pojazd na wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wydawany na numer rejestracyjny tego pojazdu. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie „A” i „B”;
 • abonament „B” – przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy pojazdów, parkujących pojazd na wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wydawany na numer rejestracyjny tego pojazdu. Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie „B”;
 • abonament „R” – przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli lub posiadaczy pojazdów, parkujących pojazd na wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wydawany na numer rejestracyjny tego pojazdu. Uprawnia do zajmowania jednego zastrzeżonego, wskazanego miejsca postojowego (tzw. koperta) w strefie „A” lub „B”;
 • abonament „R – S” przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Sobieskiego lub ul. Wałowej, wydawany na numer rejestracyjny pojazdu, którego te podmioty są właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem,
  i uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego w strefie ograniczonego postoju na ul. Sobieskiego;
 • abonament „UM” – przeznaczony jest dla:
  1. Radnych Miasta Nowego Sącza, wykorzystujących pojazdy w związku
   z pełnieniem mandatu radnego;
  2. pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych;
  3. pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza w związku
   z pełnieniem obowiązków służbowych;
  4. pracowników spółek komunalnych oraz członków zarządów tych spółek, jak również pracowników jednostek budżetowych Miasta Nowego Sącza – w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Uprawnia do zajmowania płatnego miejsca postojowego, wyznaczonego na działce nr 33 w obrębie 27 przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Bóżniczej oraz w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. Karty abonamentowe „UM” wydaje Prezydent Miasta Nowego Sącza na wniosek uprawnionych podmiotów.

Abonament nie ustanawia uprawnienia do rezerwacji dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca ogólnodostępnego.

III. Opłata dodatkowa

Za brak opłaty w czasie parkowania na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się WEZWANIE DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ.

 • Wezwanie wręcza się osobie parkującej bez uiszczonej opłaty lub w przypadku nieobecności parkującego umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.
 • Kontroler nie anuluje wezwania wniesienia opłaty dodatkowej.
 • Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.
 • Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 100 zł.
 • Opłatę dodatkową należy wpłacać przelewem na wskazane w wezwaniu konto bankowe lub osobiście w biurze SPP

Nr konta: 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000

Abonament nie ustanawia uprawnienia do rezerwacji dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca ogólnodostępnego.

Dowodem uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania jest abonament „M”, „A”, „B”,”R”, lub wydruk z parkomatu umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodu w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz. Należy sprawdzić ich widoczność z zewnątrz w zaparkowanym pojeździe.

Parkowanie po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu, lub korzystanie z abonamentu poza strefą lub podstrefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty. W przypadku niespełnienia przez parkującego powyższych warunków kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

Zawiadomienie zostaje zabezpieczone folią i umieszczone za wycieraczką pojazdu.

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

 • Numer.
 • Nazwę i adres zarządu drogi, którego służby kontroli przeprowadzają kontrolę.
 • Datę i godzinę przeprowadzenia kontroli.
 • Numer rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego.
 • Miejsce parkowania pojazdu samochodowego.
 • Wysokość, termin i sposób uiszczenia opłaty dodatkowej.
 • Numer kontrolera parkingowego.

Opłata dodatkowa wynosi 100 zł.

IV. Reklamacje

Parkujący może wnieść pisemną reklamację  w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.
O decyzji reklamujący powiadomiony będzie w formie pisemnej. Odpowiedzi na reklamację udzielane są w kolejności ich wpływu, dokładamy starań aby termin udzielenia reklamacji odpowiedzi nie przekroczył 30 dni. W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy zadzwonić pod nr tel. 18 473 69 03
Uznanie reklamacji zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Druk reklamacji

Klauzula RODO