Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.mpk.nowysacz.pl

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mpk.nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2001

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wymaganym ustawą.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.09.2020

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Miejskie Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  Sp. z o.o. w Nowym Sączu

E-mail: sekretariat@mpk.nowysacz.pl

Telefon: 18 473 68 00

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Wyspiańskiego, dwa od strony zajezdni . Do dwóch wejść prowadzą schody, dwa znajdują się na poziomie chodnika z możliwością podjazdu dla wózków. Droga utwardzona umożliwia dojazd i dostęp do budynku. Budynek składa się z dwóch części, pierwsza  posiada parter oraz cztery piętra i pełne podpiwniczenie natomiast druga parter i dwa piętra. Obiekt posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze oraz windę. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się 5 miejsc postojowych dla rowerów  oraz parking dla samochodów osobowych. Na parterze znajdują się toalety dla klientów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Przy ul. Wyspiańskiego 22 znajduje się przystanek  MPK –Wyspiańskiego. Linie autobusowe: 3,6 (linia regularna). Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność punktów obsługi:

 • POK Dworzec Autobusowy przy ul. Kolejowej – punkt znajduje się w nowo wybudowanym budynku Dworca Autobusowego na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, punkt przystosowany jest do obsługi osób   niepełnosprawnych.
 • POK Rynek 27 – punkt znajduje się na parterze  budynku przy  przystanku autobusowym MPK -Rynek. Do punktu prowadzą schody, w pobliżu nie ma miejsc postojowych dla rowerów. Punkt znajduje się na terenie Strefy Płatnego Parkowania, przy budynku w, którym zlokalizowany jest punkt znajduje się parking samochodowy, za który należy uiścić opłatę zgodna z cenniki obowiązującym w Strefie A. Punkt nie  przystosowany do obsługi osób   niepełnosprawnych.
 • POK Wyspiańskiego 22 – znajduje się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego. Do budynku prowadzą schody przy, których usytuowane są stojaki na rowery. Na przeciw budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych. W punkcie znajduje się poczekalnia z 2 krzesłami, stolikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ma miejscu lub on-line.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  Sp. z o.o. w Nowym Sączu
adres: ul. Wyspiańskiego 22
kontakt: sekretariat@mpk.nowysacz.pl
telefon: 18 473 68 00

 

Aplikacje mobilne

MPK Sp. z o.o. w Nowy Sączu udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 • Asystent pasażera MPK Nowy Sącz utworzona 4.07.2018     aktualizowana 26.03.2021
 • Wirtualny przystanek MPK Nowy Sącz utworzona 27.04.2018 jest wadliwa, nieaktualna. W trakcie wycofywania.