regulamin użytkowania karty miejskiej “e-bilet”
zobacz cały dokument

1. E-bilet jest własnością MPK.

2. E-bilet może być wydawany, jako karta imienna lub na okaziciela.

3. E-bilet imienny może być użytkowany wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na e-bilecie

4. Użytkownik będący osobą fizyczną pierwszą imienną kartę otrzymuje bezpłatnie, każdą kolejną po uiszczeniu kaucji.

1. Imienny e-bilet zostaje wydany na podstawie złożonego pisemnego wniosku:
a) osobie fizycznej dokonującej operacji we własnym imieniu,
b) reprezentantowi instytucji dokonującego operacji w imieniu instytucji.

2. Wniosek o wydanie e-biletu można pobrać w POK, lub ze strony internetowej www.mpk.nowysacz.pl.

3. Wniosek o wydanie e-biletu należy złożyć osobiście w POK w celu możliwości zweryfikowania przez pracownika  danych osobowych umieszczonych  we wniosku i ewentualnych uprawnień do ulg.

4. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka.

5. Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MPK chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie e-biletu nie będzie rozpatrywany.

7. Dokumenty wymagane do wydania spersonalizowanego e-biletu:
a) wypełniony wniosek,
b) aktualne zdjęcie (35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu,
c) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
d) dokument potwierdzający typ ulgi i czas jej obowiązywania (jeśli to konieczne).

8. Każdorazowa zmiana danych osobowych: nazwisko, imię, wnioskodawca zgłasza do POK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na e-bilecie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i e-biletu. Aktualizacja niepowodująca wydanie nowego e-biletu jest bezpłatna, natomiast powodująca wydanie nowego e-biletu (zmiana  nazwiska lub imienia) obliguje do uiszczenia kaucji.

9. W przypadku wniosku o wydanie e-biletu złożonego przez instytucję konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do reprezentacji tej instytucji.

10. Imienny e-bilet wydawany jest wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i zakupie dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 5 zł.

11. Imienny e-bilet należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę na podstawie pisemnego upoważnienia w POK  nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

12. E-bilet na okaziciela będący nośnikiem elektronicznej portmonetki oraz biletu okresowego na sieć miejską zostaje wydany za pobraniem kaucji, oraz  doładowaniu kwotą co najmniej 5 zł.

13. W przypadku rezygnacji użytkownika z e-biletu, za który pobrano kaucję, kaucja ta podlega zwrotowi po okazaniu dowodu wpłaty kaucji i zwrocie e-biletu.

14. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
a) uszkodzenia e-biletu z winy jego użytkownika,
b) utraty e-biletu przez jego posiadacza,
c) zablokowania e-biletu.

15. Duplikat e-biletu  imiennego może być wydany na pisemny wniosek użytkownika w przypadku:
a) zniszczenia lub uszkodzenia e-biletu,
b) zagubienia lub kradzieży,
c) złożenia wniosku przez instytucję o wydanie dodatkowego imiennego e-biletu.

1. Na e-bilecie można równocześnie zapisać maksymalnie 2 różne doładowania, tj. może być nośnikiem biletu okresowego jak i elektronicznej portmonetki.

2. E-bilet może być zapisany jako bilet normalny, ulgowy lub bezpłatny.

3. E-bilet może być zapisany jako ulgowy lub bezpłatny po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów i jest ważny do końca okresu ważności tych dokumentów. Przed upływem terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu należy w POK okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z uprawnień. W przypadku nie przedłożenia dokumentu e-bilet zostanie zapisany jako normalny.

4. Doładowanie e-biletu odbywa się w POK, a w przypadku elektronicznej portmonetki dodatkowo w punktach doładowań e-biletu.

5. Kwoty kolejnego doładowania elektronicznej portmonetki to: 1zł, 2zł, 3zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł.

6. Każdorazowo po przeprowadzeniu doładowania e-biletu wydawany jest paragon, który jest podstawą składania ewentualnej reklamacji.

7. Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce nie może przekraczać limitu 150 zł, a jednorazowe doładowanie e-biletów nie może przekraczać 50 zł.

8. Środki wpłacone na elektroniczną portmonetkę mogą być wykorzystane do czasu utraty ważności e-biletu bądź jego zablokowania.

9. Bilet okresowy, którego ważność rozpoczyna się w dniu sprzedaży, ważny jest od godziny widniejącej na paragonie fiskalnym wydanym w Punkcie Obsługi Klienta.

10. Bilet okresowy kupiony na przyszłość, ważny jest od godziny 00:00 pierwszego dnia okresu obowiązywania.

11. Bilet – dopłata do biletu okresowego strefowego – ważny na jedną linię miejską we wszystkie dni tygodnia bez limitu przejazdów dla osób, które posiadają aktualny bilet miesięczny innego przewoźnika –  wydawany jest na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury za trwający lub przyszły bilet miesięczny zakupiony u innego przewoźnika.

1. Kasownik służy do rejestracji przejazdu i sprawdzania stanu konta e- biletu.

2. Kasowanie e-biletu  z zapisanym biletem okresowym z elektroniczną portmonetką na przejazdy jednorazowe oraz uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych polega na zbliżeniu jego do oznaczonego miejsca na kasowniku. Proces zawierania transakcji przebiega automatycznie.

3. W przedniej części kasownika znajduje się moduł wyświetlacza dotykowego, na którym widoczna jest między innymi bieżąca data, czas, inne informacje o realizowanym kursie oraz pola (ikony) przycisków.

4. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu.

5. Na wyświetlaczu znajdują się dwa pola (ikony) wyboru :
• Pasażer/Dodatkowa opłata
• Sprawdzenie karty

6. Wybranie pola (ikony) Pasażer/Dodatkowa opłata umożliwia dokonanie opłaty za współpasażera do 6 osób oraz dokonanie dodatkowej opłaty dla użytkownika za przejazd lub bagaż, z uwzględnieniem rodzaju biletu jednorazowego tj. normalny, ulgowy lokalny, ulgowy ustawowy. W celu akceptacji dokonanego wyboru należy przyłożyć kartę.

7. Wybranie przycisku Sprawdzenia karty oznacza uruchomienie funkcji sprawdzania stanu e-biletu tj. terminu ważności biletu okresowego oraz salda elektronicznej portmonetki do przejazdów jednorazowych (funkcja jest aktywna przez około 5 sekund). Po przyłożeniu e-biletu rozpoczyna się wyświetlanie stanu karty (kolejno: informacje o biletach okresowych, informacja o stanie elektronicznej portmonetki).

8. Poprawne przeprowadzenie rejestracji przejazdu z ważnym doładowanym biletem okresowym potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

9. Poprawne przeprowadzenie rejestracji przejazdu z uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

10. Poprawne przeprowadzenie skasowania lub dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

11. Poprawne przeprowadzenie wyrejestrowania e-biletu (dla biletu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe) potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

12. Kwoty pobierane z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe jako opłaty za przejazdy są zawsze podawane z dokładnością do 0,01.

13. Rejestracja przejazdu przy użyciu nieważnego e-biletu sygnalizowana jest poprzez wyświetlany ekran informacyjny oraz sygnał dźwiękowy.

14. Kasownik posiada funkcję blokowania rejestracji e-biletu. Blokada kasowania uruchamiana jest przez kierowcę z panelu sterującego lub poprzez Kartę Kontrolera. Stan zablokowania kasownika jest sygnalizowany stosownym komunikatem na wyświetlaczu „Kontrola
w toku, TYLKO DLA WYSIADAJĄCYCH”. W stanie blokowania rejestracji kart kasownik obsługuje tylko Karty Kontrolera oraz umożliwia rejestrację wyjścia z pojazdu.

15. Karty spoza systemu MPK – Nowy Sącz są ignorowane przez kasownik.

1. System kasowania e-biletu z elektroniczną portmonetką na przejazdy jednorazowe funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście. Posiadacz e-biletu zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku.

2. Opłata z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe pobierana jest w systemie zaliczkowym przy wejściu do autobusu, a końcowe rozliczenie i ewentualny zwrot nadpłaty dokonywany jest przy wyjściu z autobusu. Zarejestrowanie przejazdu ze środków elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe powoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu. W przypadku linii wyjazdowych do stref podmiejskich będzie to opłata wyższa od obowiązującej w granicach administracyjnych miasta Nowy Sącz. Aby odzyskać nadpłaconą kwotę należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu podczas wysiadania z autobusu. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł.

3. Dokonanie rejestracji wyjścia z pojazdu jest warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji ceny jednorazowego biletu elektronicznego oferowanych przez MPK Sp. z o. w Nowym Sączu.

4. Czynność zarejestrowania przejazdu zostaje zapisana w systemie.

5. Kasownik pobiera z e-biletu odpowiednio: opłatę za bilet normalny, ulgowy dowolnego typu, lub rejestruje tylko przejazd (w przypadku biletu okresowego i bezpłatnego).

6. W przypadku imiennego e-biletu normalnego lub ulgowego dowolnego typu kasownik automatycznie pobiera opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego biletu bez konieczności wybierania opcji znajdujących się na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzw. dokasowania e- biletu poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.

7. Z e- biletu na okaziciela kasownik pobiera automatycznie opłatę za jednorazowy bilet normalny jeśli nie została wybrana żadna opcja z przedstawionych na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzw. dokasowania e-biletu poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.

8. W przypadku rejestracji opłaty za bagaż na tym samym e-bilecie, należy  wybrać na wyświetlaczu kasownika opcję  „dodatkowa opłata” oraz rodzaj biletu „normalny” zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

9. Upłynięcie terminu daty ważności zapisanych na spersonalizowanym e-bilecie uprawnień do przejazdów ulgowych dowolnego typu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe nie będzie sygnalizowane. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.

10. Przy rejestracji przejazdu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat. Przejazd nie zostanie zarejestrowany, jeżeli dostępne środki na elektronicznej portmonetce będą mniejsze, niż cena biletu obowiązująca na wybranej przez pasażera trasie przejazdu.

11. W przypadku korzystania z e-biletu elektronicznej portmonetki podczas podróży w tym samym autobusie można dokonać maksymalnie 6 opłat dodatkowych (bagaż, współpasażer),
z uwzględnieniem rodzaju biletu jednorazowego tj. normalny, ulgowy lokalny, ulgowy ustawowy.

12. W przypadku korzystania z e-biletu z zapisanymi: biletem okresowym i elektroniczną portmonetką do przejazdów jednorazowych w pierwszej kolejności system będzie korzystał
z biletu okresowego. Jeśli bilet okresowy zapisany na e-bilecie utracił już ważność lub nie obowiązuje na danym przejeździe, kasownik bez ostrzeżenia podejmuje próbę skasowania biletu z elektronicznej portmonetki wg taryfy obowiązującej dla danego typu e-biletu.

13. E-bilet z doładowaną elektroniczną portmonetką uprawnia do korzystania z promocji w opłatach za przejazd:
• „bilet przesiadkowy” – przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.
• „krótki przejazd” – przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia
z autobusu. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „krótki przejazd” Promocji nie można łączyć,

14. Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie po dokonaniu rejestracji wyjścia z pojazdu traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu.

1. E-biletu nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie
(np. dziurkując, obcinając).

2. E-biletu nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.

3. E-bilet można bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu (np. karty płatnicze).

1. Kontrolę kart mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez MPK Sp. z o.o. w Nowy Sączu umundurowane lub posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

2. Do przejazdów komunikacji miejskiej nie uprawnia:- e-bilet bez zarejestrowania przejazdu, – e-bilet bez zapisanego na nim biletu okresowego lub załadowanej elektronicznej portmonetki, – e-bilet bez zapisanych uprawnień do przejazdów bezpłatnych, – sam paragon potwierdzający zakup biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki.

3. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli e-biletu, zwane dalej czytnikiem.

4. Pasażer podczas kontroli udostępnia e-bilet kontrolującemu w celu odczytania jego zawartości.

5. Na ekranie czytnika kontrolerskiego po przyłożeniu karty użytkowania wyświetlane są podstawowe informacje o zakodowanych danych ważności biletu, stanie elektronicznej portmonetki (dostępne środki i informacje o skasowaniach z elektronicznej portmonetki).

6. Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
• potwierdzenie ważności biletu okresowego i/lub ważnych skasowań biletu z elektronicznej portmonetki – jeden krótki sygnał,
• brak ważnego biletu i braku ważnych skasowań z elektronicznej portmonetki – potrójny sygnał dźwiękowy.

7. W przypadku stwierdzenia obecności e-biletu na liście kart zastrzeżonych lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania e-biletu, kontroler ma prawo zatrzymać taką kartę i przekazać ją do POK celem wyjaśnienia sprawy.

8. W przypadku braku ważnego biletu okresowego i braku zarejestrowanych skasowań z elektronicznej portmonetki bądź skasowań uprawnienia do przejazdu bezpłatnego kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem e-biletu można składać w POK.

2. Dopuszcza się zwrot biletów okresowych. Kwotę zwrotu ustala się dzieląc wartość nominalną biletu przez liczbę dni, na jaką bilet został wykupiony, a następnie mnożąc uzyskany iloraz przez liczbę pozostałych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego ważności. Zwrotu biletu może dokonać po okazaniu dokumentu zakupu (paragon, faktura) właściciel e-biletu lub osoba upoważniona.

3. Utratę e-biletu z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić:
• osobiście w POK w celu wypełnienia zgłoszenia utraty karty,
• telefonicznie pod numerem 18 473 68 18 po podaniu danych osobowych: nazwisko, imię, nr pesel (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00),
• poprzez stronę internetową www.mpk.nowysacz.pl (zakładka: bilet elektroniczny – strefa pasażera).

4. Utracony e-bilet zostanie zablokowany w systemie nie później niż 24 h od momentu zgłoszenia następnego dnia roboczego. MPK Sp. z o.o. w Nowy Sączu nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na e-bilecie od zgłoszenia utraty e-biletu dokonanych przez 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia utraty e-biletu. Pasażer otrzymuje nową kartę po uiszczeniu kaucji.

5. Środki zapisane w elektronicznej portmonetce na przejazdy jednorazowe na utraconym e-bilecie zostaną przeniesione na duplikat biletu według salda e-biletu wykazywanego w systemie po 24 h od momentu zgłoszenia utraty.

6. E-kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku: ujawnionej wady fabrycznej lub po upływie okresu trwałości karty tj. 10 lat od daty jej wydania po okazaniu użytkowanej.

7. E-kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku: ujawnionej wady fabrycznej lub po upływie okresu trwałości karty tj. 10 lat od daty jej wydania po okazaniu użytkowanej.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowy Sączu zobowiązana jest do podania niniejszego regulaminu do powszechnej wiadomości oraz na stronie internetowej www.mpk.nowysacz.pl. O wszelkich zmianach regulaminu MPK Sp. z o.o. będzie powiadamiał poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej spółki oraz w Punktach Obsługi Klienta. Jeżeli użytkownik e-biletu w ciągu 14 dni od ukazania się informacji o zmianie regulaminu nie wniesie w formie pisemnej sprzeciwu w POK uznaje się, iż akceptuje on nową treść regulaminu. Wniesienie sprzeciwu traktowane będzie na równi z rezygnacją z korzystania usługi e-biletu oraz  wszystkich umów zawartych w ramach Karty Miejskiej e-bilet i zablokowaniem posiadanych e-biletów.

2. Szczegółowe zasady korzystania z kasownika/czytnika, terminali doładowań i innych określają instrukcje obsługi ustalone przez MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.

1. Karta Miejska (e-bilet) – bezkontaktowy, elektroniczny bilet będący nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Nowym Sączu. E-bilet występuje w dwóch rodzajach:
a) na okaziciela, będący nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych i elektronicznych biletów okresowych,
b) imienny (spersonalizowany), będący nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych
i elektronicznych biletów okresowych oraz informacji o ewentualnych ulgach bądź przejazdach bezpłatnych.

2. Bilet elektroniczny – bilet zapisany na e-bilecie, jednorazowy lub okresowy.

3. Elektroniczna portmonetka – to usługa uruchomiona na e-bilecie, pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych.

4. Jednorazowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki.

5. Okresowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym bez limitu przejazdu, wymagający rejestracji przejazdu.

6. MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

7. Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkt prowadzący sprzedaż biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, przyjmujący wnioski o wydanie i wydający e-bilet, przyjmują wnioski reklamacyjne.

8. Ważność biletu elektronicznego – to e-bilet, którym po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu jednorazowego biletu elektronicznego lub okresowego biletu elektronicznego wymagającego rejestracji.

9. Rejestracja przejazdu (kasowanie biletu) – operacja zbliżenia ważnego e-biletu do kasownika znajdującego się w pojeździe, która może być połączona z naciśnięciem odpowiedniej ikony na ekranie kasownika.

10. Rejestracja wyjścia z pojazdu – operacja zbliżenia e-biletu do kasownika przy wysiadaniu
z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu.

11. Personalizacja karty miejskiej – zapisanie na e-bilecie danych osobowych użytkownika.

12. Doładowanie – elektroniczne zapisanie na e-bilecie biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki jednostkami taryfowo-przewozowymi.

13. Kaucja – opłata w wysokości 10 zł, pobierana przy wydaniu e-biletu na okaziciela oraz kolejnego imiennego e-biletu, oraz duplikaty e-biletu.

14. Osoba upoważniona – osoba posiadająca pisemne upoważnienie.