Obowiązujące ulgi

OBWIESZCZENIE – uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Uprawnienia na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Nowy Sączu z podziałem według obowiązujących ustaw oraz uchwalone przez samorząd lokalny (na podst. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza NR LXXI_873_2022)

 

Kim jesteś?

Wybierz kim jesteś i zobacz jakie przysługują Ci ulgi

Pasażer nie posiadający uprawnień do zniżek korzysta z taryfy Normalnej.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego, biletu zakupionego w aplikacji lub papierowego biletu jednorazowego z ważną legitymacją szkolną.


Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego, biletu zakupionego w aplikacji lub papierowy bilet jednorazowy – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.


Dzieci w wieku do lat 4 posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie biletu zerowego pobranego od kierowcy oraz oświadczenia rodzica lub opiekuna o wieku dziecka..

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022r., poz. 574 z późń. zm.) posiadają uprawnienia do ulgi ustawowej na podstawie imiennego biletu elektronicznego, biletu zakupionego w aplikacji lub papierowego biletu jednorazowego wraz z ważną legitymacją studencką.

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz inwalidzi z ważnym orzeczeniem. wydanym przed 01.01.1998r., o zaliczeniu do I grypy  posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby powyżej 60 roku życia z trwale orzeczoną II grupą inwalidzką lub z orzeczeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i całkowitej niezdolności do pracy posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego, biletu zakupionego w aplikacji lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz orzeczenie ZUS,  KRUS lub zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzających status inwalidzki, niepełnosprawność i niezdolność do pracy.


Dzieci i młodzież do 25 roku życia dotknięte niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania, pobytu do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z powrotem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Dla opiekuna bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK, bilet „zerowy” pobrany od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie:
Dla osoby uprawnionej – imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.
Dla przewodnika lub opiekuna – bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK bilet „zerowy” pobrany od kierowcy.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera.


Osoby posiadające KARTĘ SENIORA ,które ukończyły 65 rok życia i posiadają Nowosądecką Kartę Seniora  mogą zakupić bilet na sieć miejską w preferencyjnej cenie – półroczny w cenie 70 zł oraz bilety roczny w cenie 110 zł – dokument uprawniający do zakupu tańszego biletu to dokument tożsamości i karta seniora.

Emeryci, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego, biletu zakupionego w aplikacji lub papierowego biletu jednorazowego z legitymacją emeryta/sędziego lub prokuratora w stanie spoczynku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

Inwalidom wojennym i wojskowym oraz przewodnikom towarzyszący inwalidom wojennym lub wojskowym całkowicie niezdolnym do pracy oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub  biletu zerowego wraz z ważną książką inwalidy wojennego (wojskowego) wystawioną przez organ rentowy.


Kombatantom i osobom represjonowanym, nie będącym inwalidami przysługuje uprawnienie do ulgi ustawowej na przejazdy na podstawie imiennego biletu elektronicznego, biletu zakupionego w aplikacji lub papierowego biletu jednorazowego wraz z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 15 lipca 2014r., w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2014r., poz. 953).

Posłom i senatorom przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie Legitymacji Poselskiej lub Senatorskiej.

Nowosądecka Karta Dużej Rodziny

Osoby posiadające Nowosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety po obniżonej cenie:
normalny – 94,00 zł                     ulga lokalna – 56,00 zł                           ulga ustawowa – 47,00 zł
Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.


Starosądecką Kartę Dużej Rodziny

Osoby posiadające Starosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety w preferencyjnej cenie:
Bilety sieć miejska:
normalny – 93,00 zł                    ulga lokalna – 55,00 zł                       ulga ustawowa – 46,00 zł
Bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany:
normalny – 96,00 zł                    ulga lokalna – 56,00 zł                       ulga ustawowa – 48,00 zł
Dopłata do biletu okresowego strefowego:
normalny – 31,00 zł                     ulga lokalna – 18,00 zł                       ulga ustawowa – 15,00 zł
Bilet miesięczny strefowy – trasowany:
normalny – 59,00 zł                    ulga lokalna – 33,50 zł                        ulga ustawowa – 30,00 zł


Bilet Nowosądecki Szkolny

Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe na terenie Miasta Nowego Sącza, w strefie”0” , wydawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczenie o zameldowaniu dziecka na terenie miasta Nowego Sącza – mogą zakupić bilet w preferencyjnej cenie – 35,00 zł

Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innych placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, ponadpodstawowej w sąsiednich gminach, wydawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ze wskazaniem adresu zamieszkania lub zaświadczenia, potwierdzającego uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z zaświadczenie o zameldowaniu dziecka na terenie miasta Nowego Sącza – mogą zakupić bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany w preferencyjnej cenie – 27,00 zł


Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK


Opiekunowie osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz inwalidzi z ważnym orzeczeniem, wydanym przed 01.01.1998r., o zaliczeniu do I grupy posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie biletu elektronicznego na okaziciela lub papierowego biletu jednorazowego, biletu zakupionego w aplikacji. Oświadczenie ustne inwalidy – przez wskazanie.


Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września, będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie biletu zerowego pobranego od kierowcy wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.


Dzieci i młodzież, uczestnicząca w organizowanych przez miasto programach „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie zgłoszenia upoważnionego organizatora.


Dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do 16 lat, w Dniu Dziecka tj. 1 czerwca posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie biletu zerowego pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym przyznano Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nawojowa posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Nawojowa” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby które nie wykonywał pracy w okresie przed dniem 31 lipca 1990r., na skutek represji politycznych posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego  biletu elektronicznego biletu zakupionego w aplikacji lub papierowego biletu jednorazowy z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o art. 117 ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dz. U. z 2022r., poz. 504).


Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego, biletu zakupionego w aplikacji lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o art.117 ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504).

Przejdź do cennika