Obowiązujące ulgi

OBWIESZCZENIE – uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Uprawnienia na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Nowy Sączu z podziałem według obowiązujących ustaw oraz uchwalone przez samorząd lokalny (na podst. Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LVIII/627/2018 z dn. 24.07.2018r.) Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018r. oraz Uchwały Nr LIX/640/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018r.

Kim jesteś?

Wybierz kim jesteś i zobacz jakie przysługują Ci ulgi

Pasażer nie posiadający uprawnień do zniżek korzysta z taryfy Normalnej.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z ważną legitymacją szkolną.


Dzieci w wieku od 4 do 7 lat. posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.


Dzieci w wieku do lat 4 posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) posiadają uprawnienia do ulgi ustawowej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego wraz z ważną legitymacją studencką.

Inwalida gr I z ogólnego stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby z orzeczoną II grupą inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia, czyli całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności po ukończeniu 60 roku życia posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz orzeczenie ZUS lub KRUS; decyzja ZUS lub KRUS; orzeczenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnoprawności.


Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 25 roku życia oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania, pobytu do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z powrotem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Dla opiekuna bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK, bilet „zerowy” pobrany od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.


Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie:
Dla osoby uprawnionej – imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi.
Dla przewodnika lub opiekuna – bilet elektroniczny na okaziciela wydany przez MPK bilet „zerowy” pobrany od kierowcy.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego” pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera.


Osoby posiadające KARTĘ SENIORA ,które ukończyły 65 rok życia i posiadają Nowosądecką Kartę Seniora  mogą zakupić bilet na sieć miejską w preferencyjnej cenie – półroczny w cenie 60 zł oraz bilety roczny w cenie 100 zł – dokument uprawniający do zakupu tańszego biletu to dokument tożsamości i karta seniora.

Emeryci, sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku posiadają uprawnienia do ulgi lokalnej na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z legitymacją emeryta/sędziego lub prokuratora w stanie spoczynku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

Inwalidom wojennym i wojskowym oraz przewodnikom towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie Książki Inwalidy wojennego- wojskowego.


Kombatantom i osobom represjonowanym, nie będącym inwalidami przysługuje uprawnienie do ulgi ustawowej na przejazdy na podstawie Legitymacji Osoby represjonowanej.

Posłom i senatorom przysługuje bezpłatny przejazd na podstawie Legitymacji Poselskiej.

Nowosądecka Karta Dużej Rodziny

Osoby posiadające Nowosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety po obniżonej cenie:
normalny – 67,15 zł                     ulga lokalna – 39,55 zł                           ulga ustawowa – 33,50 zł
Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.


Starosądecką Kartę Dużej Rodziny

Osoby posiadające Starosądecką Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilety w preferencyjnej cenie:
Bilety sieć miejska:
normalny – 67,20 zł                    ulga lokalna – 39,60 zł                       ulga ustawowa – 33,60 zł
Bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany:
normalny – 59,90 zł                    ulga lokalna – 35,00 zł                       ulga ustawowa – 30,00 zł
Dopłata do biletu okresowego strefowego:
normalny – 33,55 zł                     ulga lokalna – 19,80 zł                       ulga ustawowa – 16,80 zł
Bilet miesięczny strefowy – trasowany:
normalny – 49,40 zł                    ulga lokalna – 27,55 zł                        ulga ustawowa – 24,70 zł


Bilet Nowosądecki Szkolny

Dzieci i młodzież w wieku do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do szkoły podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza, w strefie”0” mogą zakupić bilet w preferencyjnej cenie – 24,75 zł

Dzieci i młodzież w wieku do 24 lat zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczające do szkoły podstawowe, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego mogą zakupić bilet od strefy „0” do strefy pozamiejskiej „1” – liniowy trasowany w preferencyjnej cenie – 22,75 zł


Honorowi Dawcy Krwi posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK


Opiekunowie inwalidów I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie biletu elektronicznego na okaziciela lub papierowego biletu jednorazowego. Oświadczenie ustne inwalidy – przez wskazanie.


Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września, będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego własnego pojazdu.


Grupy dzieci i młodzieży szkolnej, uczestniczącej w programie „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie zgłoszenia upoważnionego organizatora.


Dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do 16 lat, w Dniu Dziecka tj. 1 czerwca posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie dokument stwierdzający wiek dziecka.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym przyznano Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nawojowa posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby fizyczne, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Nawojowa” posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK.


Osoby które nie wykonywał pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989r., na skutek represji politycznych posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego  biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowy z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1989r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).


Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. posiadają uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie imiennego biletu elektronicznego lub papierowego biletu jednorazowego z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera oraz decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1989r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

Przejdź do cennika