przepisy porządkowe

PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W ŚRODKACH TRANSPORTU ZBIOROWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr LXXI/873/2022

 • 1.
 1. W komunikacji organizowanej przez miasto Nowy Sącz pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące dokumenty przewozu oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.
 2. Operator wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom
  o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie ze środków transportowych.
 3. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób, powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę operatora.
 4. Operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach
  z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przeznaczonych tylko dla wysiadających pasażerów.
 5. Operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej MPK i na dworcach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, obowiązujący cennik opłat i taryfę, a ponadto w każdym środku transportu obowiązany jest umieścić w widocznym miejscu wyciąg z cennika opłat lub taryfy, który powinien zawierać także ceny biletów ulgowych.
 6. Kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu może dokonywać Organizator
  lub Operator poprzez osoby upoważnione, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
 7. Operator jest zobowiązany umieścić w pojeździe, w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez Operatora, a kierowca autobusu powinien posiadać czytelny identyfikator.
 • 2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, w tym przystankach dworcowych, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 • 3.
 1. Pasażer zobowiązany jest po wejściu do autobusu niezwłocznie skasować bilet i zachować go na czas trwania podróży lub zakupić bilet u kierowcy lub pobrać bilet zerowy i zachować go na czas trwania podróży, lub zarejestrować przejazd przy użyciu e-biletu.
 2. Jeżeli pasażer po wejściu do autobusu nie zdążył zakupić biletu, ma obowiązek zgłosić chęć zakupu biletu u kierowcy.
 3. Pasażer z chwilą wejścia do autobusu zawiera umowę na przewóz. MPK zobowiązane jest wykonać usługę, a pasażer zobowiązany jest dokonać opłaty za usługę, zgodnie
  z obowiązującym przepisami.
 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów
  i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz obowiązujących przepisów taryfowych i porządkowych.
 5. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub
  „dla osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 6. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.
 7. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone przed wypadnięciem. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć
  z wózka.
 8. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierowcy autobusu. Kierowca zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.
 9. Naruszenie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu należy zgłaszać kierowcy autobusu.
 10. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w niniejszej uchwale pasażer ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w Rozdziale 10a ustawy z dnia
  15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8).
 • 4. Prawa i obowiązki pasażerów.
 1. Pasażerowie mogą wsiadać do autobusu i z niego wysiadać przez drzwi do tego celu przeznaczone, a zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania należy stosować się do zamieszczonych przez operatora informacji o charakterze porządkowym. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc w pobliżu kierowcy autobusu, w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiać z kierującym
  i utrudniać prowadzenie pojazdu. Pasażer jest obowiązany sprawować nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które przewozi w pojeździe.
 2. Pasażerom zabrania się
 • wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,
 • jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
 • otwierania drzwi w czasie jazdy,
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 • zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 • wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
 • spożywania napojów i artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
 • palenia tytoniu, używania e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych
  i przyjmowania innych substancji niedozwolonych,
 • grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników
  i odtwarzaczy bez słuchawek oraz zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 • prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie,
 • wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych oraz czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.
 • 5. 1. Kierowca autobusu:
 • po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać na przystanek dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,
 • zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy,
 • nie może w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów,
 • ma prawo sprawdzić ważność biletu pasażera,
 • ma prawo odmówić przewozu lub kontynuacji przejazdu pasażerowi w sytuacjach określonych w § 4 ust. 2 oraz osobom nietrzeźwym, mogącym zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowującym się agresywnie, bądź stwarzającym inne istotne zagrożenie dla pasażerów,
 • może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską lub zjechać
  z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,
 • jest uprawniony do egzekwowania przepisów porządkowych oraz innych, powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 1. Uprawnienia kierowcy autobusu przysługują pracownikom nadzoru ruchu.
 • 6. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 • 7.
 1. Pasażerowie mogą za dodatkową opłatą przewozić w pojazdach psy i koty oraz bagaż, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia
  i nie narażały na zanieczyszczenie, nie ograniczały widoczności kierowcy autobusu oraz nie zagrażały życiu i zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe lub bezpieczeństwu ruchu.
 2. W czasie podróży pies powinien mieć założony kaganiec. Obowiązku zakładania kagańca nie stosuje się w przypadku psa przewożonego w transporterze oraz psa asystującego.
 3. Psa należy utrzymywać na smyczy, chyba że zwierzę to jest przewożone na kolanach opiekuna. Na żądanie kierowcy autobusu lub pracowników nadzoru ruchu należy okazać zaświadczenie, potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 4. Koty mogą być przewożone wyłącznie w transporterach.
 5. Przewóz zwierząt domowych innych niż psy lub koty jest dopuszczalny wyłącznie za zgodą kierowcy autobusu, pod warunkiem zapewnienia zasad określonych w ust. 1.
 6. Przewożonego bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 7. Nie podlega opłacie przewóz przedmiotu stanowiącego bagaż podręczny, w tym transportera do przewozu zwierząt, którego wymiary nie przekraczają 80x40x30 cm, wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, a także psa lub kota umieszczonego w transporterze lub psa trzymanego na kolanach.
 8. Za przewóz bagażu, w tym transportera do przewozu zwierząt, przewożonych
  w pokrowcach nart lub desek snowboardowych oraz sanek, którego jeden z wymiarów przekracza 80x40x30 cm obowiązuje opłata przewidziana w cenniku.
 • 8. W pojazdach nie wolno przewozić:
 • przedmiotów, których jeden z wymiarów przekracza 150 cm, z wyjątkiem instrumentów muzycznych i przedmiotów określonych w § 7 ust. 8,
 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi takich jak: piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.),
 • rowerów elektrycznych i hulajnóg elektrycznych,
 • rowerów lub hulajnóg z wyjątkiem składanych (poza miejscami do tego wyznaczonymi odpowiednimi piktogramami),
 • przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 • zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa pasażerów,
  w szczególności zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.