Parkingi płatne niestrzeżone

Regulamin parkingów płatnych, niestrzeżonych.

 §1

Teren parkingów stanowią place zlokalizowane przy ul. Długosza, ul. Grybowskiej (plac byłej strażnicy PSP), ul. Matejki i ul. Romanowskiego w Nowym Sączu, zwane w dalszej części Regulaminu parkingami

§2

Parkingami zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz, zwane dalej Zarządcą parkingu.

§3

 1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 §4

 1. Parking jest niestrzeżony i płatny.
 2. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§5

 1. Parkingi są płatne:
 • parking przy ul. Grybowskiej: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00;
 • parking przy ul. Romanowskiego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00;
 • parking przy ul. Długosza: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00;
 • parking przy ul. Matejki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00.

 

 1. Na parkingach obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, zgodnie z ustawionymi przy wjazdach znakami zakazu.

§6

 1. Tereny parkingów objęte są strefami ruchu określonymi w ustawie z dnia
  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 2. Kierowcy pojazdów korzystający z parkingów zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz niniejszego regulaminu, a także do stosowania się do poleceń pracowników obsługi parkingów. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/godz.
 3. Postój pojazdów na parkingach dozwolony jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

 §7

 1. Wjeżdżając na parkingi przy ul. Grybowskiej, ul. Matejki, ul. Długosza lub ul. Romanowskiego należy uiścić opłatę parkingową i pobrać bilet w urządzeniu przeznaczonym do pobierania opłat parkingowych – parkometrze, znajdującym się na terenie parkingu. W przypadku awarii parkometru bilet należy wykupić u pracownika obsługi parkingu.
 2. Wysokość opłat parkingowych oraz opłat abonamentowych określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Druk opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu lub
  w inny sposób, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ważności, dający możliwość jego weryfikacji przez kontrolujących.
 4. Kierujący pojazdem przed opuszczeniem parkingu zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za nieopłacony czas parkowania. W przypadku wcześniejszego wystawienia zawiadomienia, po uregulowaniu przez kierowcę należności, odnotowuje się na druku zawiadomienia stosowną adnotację. W przypadku nieobecności pracownika obsługi parkingu, kierowca winien zachować bilet uiszczonej opłaty parkingowej (dopłaty) i przedłożyć go wraz z zawiadomieniem w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 22 – wejście od ul. Piotra Skargi, 33-300 Nowy Sącz w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Przedłożenie dowodu uiszczenia takiej opłaty stanowi podstawę do odstąpienia od nałożenia opłaty dodatkowej.
 5. W przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej lub przekroczenia czasu opłaconego postoju pracownik obsługi parkingu wydaje kierowcy pojazdu zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej. W razie niemożności przekazania kierowcy pojazdu zawiadomienia, pozostawia się je za wycieraczką przedniej szyby samochodu lub w inny sposób, umożliwiający kierowcy pojazdu jego podjęcie.
 6. Wysokość opłaty dodatkowej określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. W przypadku nieuiszczenia opłaty przed opuszczeniem parkingu kierujący ma możliwość zapłacenia należnej opłaty dodatkowej w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 22 – wejście od ul. Piotra Skargi, 33-300 Nowy Sącz, lub na wskazany na zawiadomieniu rachunek bankowy, w terminie 7 dni. W przypadku braku zapłaty opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty jej naliczenia, Zarządca parkingu ustali dane właściciela w bazie CEPiK. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony: kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców oraz faktycznymi kosztami nadanej korespondencji.
 8. Kierowca lub właściciel pojazdu jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej po wniesieniu reklamacji i jej uwzględnieniu przez Zarządcę parkingu, w szczególności w przypadku o którym mowa w ust. 4.
 9. Na parkingach przy ul. Grybowskiej, ul. Matejki, ul. Długosza i ul. Romanowskiego dla posiadaczy Karty Nowosądeczanina jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju na parkingu należy uiścić opłatę za postój zgodnie z obowiązującym cennikiem (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 10. Na parkingu przy ul. Romanowskiego dla posiadaczy zezwolenia „UM-P” wydanego przez właściwy organ na podstawie Zarządzenia nr 786/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza ustala się zerową stawkę opłat.
 11. Ceny określone w załączniku do Regulaminu są cenami brutto.

§8

 1. Regulamin parkingu wraz z cennikiem umieszcza się na placu parkingowym. Regulacje te dostępne są dla zainteresowanych w Punkcie Obsługi Klienta MPK oraz na stronie internetowej: mpk.nowysacz.pl

 §9

Do pobierania opłat parkingowych upoważnieni są wyłącznie pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, którzy wykonują swoje czynności zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§10

Bezpłatny postój pojazdów oznaczonych ważną kartą osoby niepełnosprawnej dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach. Postój tych pojazdów poza wyznaczonymi miejscami jest płatny na zasadach ogólnych.

§11

 1. Na terenie parkingu bez uzyskania zezwolenia Zarządcy Parkingu zabronione jest prowadzenie działalności handlowej.
 2. Na terenie parkingów zabronione jest podejmowanie działań mogących powodować ich zanieczyszczenie, a w szczególności naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

 §12

W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególna uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd na wyznaczonym stanowisku postojowym, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.

§13

 1. Pojazd może zostać usunięty z parkingu i przewieziony do przechowania na wyznaczony parking na koszt właściciela w przypadkach i na zasadach określonych szczegółowo w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych.
 2. Opłaty za usunięcie (odholowanie) oraz przechowywanie pojazdu określają odrębne przepisy prawa miejscowego.

 §14

Wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania na parkingu należy natychmiast zgłaszać Policji oraz pracownikowi obsługi parkingu.

 

§15

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

 

Załącznik Nr 1 do

Regulaminu parkingów płatnych, niestrzeżonych

 

Stawki opłat parkingowych, abonamentów oraz opłaty dodatkowej.

 

 1. Stawka opłaty parkingowej wynosi 3,00 zł za każdą pierwszą rozpoczętą godzinę postoju. Każda kolejna godzina postoju jest rozliczana w sposób proporcjonalny z zastosowaniem rozliczenia minutowego.

 

 1. W przypadku awarii parkomatu opłatę parkingową pobiera pracownik obsługi parkingu według następujących zasad:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł;
 • za każde kolejne 30 minut postoju 1,50 zł, bez rozliczania minutowego.

 

 1. Wysokość opłat za wydanie abonamentu.
 • Parking przy ul. Grybowskiej – 270,00 zł miesięcznie (bez możliwości rezerwacji miejsca);
 • Parking przy ul. Matejki – 270,00 zł miesięcznie (bez możliwości rezerwacji miejsca);
 • Parking przy ul. Romanowskiego – 200,00 zł miesięcznie (bez możliwości rezerwacji miejsca).

 

 1. Opłata dodatkowa z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej wynosi 100,00 zł.