Parkingi płatne niestrzeżone

Regulamin parkingów płatnych, niestrzeżonych.

§1

Teren parkingów stanowią place zlokalizowane przy: ul. Grybowskiej (plac byłej strażnicy PSP), ul. Matejki i ul. Romanowskiego (parking pod Panoramą) w Nowym Sączu, zwane w dalszej części Regulaminu Parkingami lub Parkingiem.

§2

Parkingami zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz, zwane dalej Zarządcą Parkingu.

§3

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§4

 1. Parking jest niestrzeżony i płatny.
 2. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących
  się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 3. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu. Użytkownik pojazdu ponosi pełną samodzielną odpowiedzialność za szkody wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania i poruszania się pojazdem na terenie parkingu oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych przez niego.

§5

 1. Parkingi są płatne:
 • Parking przy ul. Grybowskiej: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00;
 • Parking przy ul. Romanowskiego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00;
 • Parking przy ul. Matejki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00.
 1. Na Parkingach obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe.

§6

 1. Na obszarze Parkingów obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z póź. zm.) Tereny Parkingów objęte są strefami ruchu.
 2. Kierowcy pojazdów korzystający z Parkingów zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz niniejszego Regulaminu, a także do stosowania się do poleceń pracowników obsługi Parkingów. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów wynosi 10 km/godz.
 3. Zabrania się postoju w miejscu objętym zakazem zatrzymywania się i zakazem postoju.

§7

 1. Wjeżdżając na Parkingi przy ul. Grybowskiej, ul. Matejki lub ul. Romanowskiego należy uiścić opłatę parkingową i pobrać bilet w urządzeniu przeznaczonym do pobierania opłat parkingowych – parkometrze, znajdującym się na terenie Parkingu. W przypadku awarii parkometru bilet należy wykupić u pracownika obsługi Parkingu.
 2. Wysokość opłat parkingowych oraz opłat abonamentowych określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Druk opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu lub
  w inny sposób, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ważności, dający możliwość jego weryfikacji przez kontrolujących.
 4. Opłatę za postój pojazdu należy uiścić niezwłocznie (ale nie później niż po upływie 5 minut od zajęcia miejsca postojowego) po zaparkowaniu pojazdu na parkingu, z góry za cały zaplanowany przez kierującego czas postoju pojazdu. Na terenie Parkingów nie obowiązuje abonament wykupny na Strefę Płatnego Parkowania oraz bilet wykupiony na Strefie Płatnego Parkowania. Na terenie parkingów nie obowiązują aplikacje płatnicze.
 5. W ramach opłaconego czasu postoju pojazdu kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju tylko pomiędzy Parkingami płatnymi niestrzeżonymi, zlokalizowanymi przy ul. Grybowskiej (plac byłej strażnicy PSP), ul. Matejki i ul. Romanowskiego (parking pod Panoramą) w Nowym Sączu, tylko w ramach opłaconego limitu czasu postoju pojazdu na Parkingu.
 6. Kierujący pojazdem przed opuszczeniem Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za nieopłacony czas parkowania w tym samym dniu. W przypadku wcześniejszego wystawienia zawiadomienia, po uregulowaniu przez kierowcę należności, odnotowuje się na druku zawiadomienia stosowną adnotację. Kierowca winien zachować bilet uiszczonej opłaty parkingowej (dopłaty) i przedłożyć go wraz z zawiadomieniem w Punkcie Obsługi Klienta Rynek 27, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Przedłożenie dowodu uiszczenia takiej opłaty w odpowiedniej wysokości stanowi podstawę do odstąpienia od nałożonej opłaty dodatkowej.
 7. W przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej, nieaktualnej opłaty parkingowej „brak biletu parkingowego” pracownik obsługi Parkingu wydaje kierowcy pojazdu zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej. W razie niemożności przekazania kierowcy pojazdu zawiadomienia, pozostawia się je za wycieraczką przedniej szyby samochodu lub w inny sposób, umożliwiający kierowcy pojazdu jego podjęcie.
 8. W przypadku postoju w miejscu objętym zakazem zatrzymywania się, pracownik obsługi Parkingu powiadamia Policję lub Straż Miejską o zatrzymaniu pojazdu w miejscu niedozwolonym co skutkuje nałożeniem mandatu i odholowaniem pojazdu.
 9. Wysokość opłat dodatkowych wskazanych w pkt 7 określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Kierujący ma możliwość zapłacenia należnej opłaty dodatkowej w Punkcie Obsługi Klienta, wskazanym na zawiadomieniu lub na rachunek bankowy wskazany na zawiadomieniu, w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, a w przypadku zamiaru wykorzystania zniżki w opłacie – płatność winna nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystawieniu zawiadomienia.
  W przypadku braku zapłaty opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty jej naliczenia, Zarządca Parkingu ustali dane właściciela w bazie CEPiK. Użytkownik Parkingu zostanie dodatkowo obciążony: kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców oraz kosztami korespondencji.
 11. Kierowca lub właściciel pojazdu jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej
  po wniesieniu reklamacji i jej pozytywnym rozpatrzeniu, uwzględnieniu przez Zarządcę parkingu.
 12. Termin na złożenie reklamacji od wystawionego zawiadomienia wynosi 7 dni kalendarzowych. Reklamacje składa się pisemnie w Punkcie Obsługi Klienta Rynek 27, 33-300 Nowy Sącz lub na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz lub e-mailem na adres: sekretariat@mpk.nowysacz.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Zarządcę parkingu.
 13. Na Parkingach przy ul. Grybowskiej, ul. Matejki i ul. Romanowskiego dla posiadaczy Karty Nowosądeczanina, jeden raz dziennie, przez pierwsze 120 minut od rozpoczęcia postoju, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 120 minut od rozpoczęcia postoju na Parkingu należy uiścić opłatę za postój zgodnie z obowiązującym cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Użytkownicy „Karty Nowosądeczanina” są zobowiązani do pobrania biletu w parkomacie znajdującym się na danym parkingu z zerową stawką opłaty, przy użyciu karty „Karty Nowosądeczanina”.
 14. Na parkingu przy ul. Romanowskiego dla posiadaczy ważnego zezwolenia „UM-P” wydanego przez właściwy organ na podstawie Zarządzenia nr 786/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza ustala się zerową stawkę opłat.
 15. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące pojazdy: – pojazdy służb ratowniczych będące w akcji – pojazdy służb państwowych w celach służbowych,
 16. Ceny określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu są cenami brutto.

§8

Regulamin parkingu wraz z cennikiem umieszcza się na placu parkingowym. Regulacje te również dostępne są dla zainteresowanych w Punkcie Obsługi Klienta MPK oraz na stronie internetowej: www.mpk.nowysacz.pl

§9

Do pobierania opłat parkingowych upoważnieni są wyłącznie pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§10

Bezpłatny postój pojazdów oznaczonych ważną kartą osoby niepełnosprawnej dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach. Postój tych pojazdów poza wyznaczonymi miejscami jest płatny na zasadach ogólnych.

§11

 1. Na terenie Parkingu bez uzyskania zezwolenia Zarządcy Parkingu zabronione jest prowadzenie działalności handlowej.
 2. Na terenie Parkingów zabronione jest podejmowanie działań mogących powodować ich zanieczyszczenie, a w szczególności naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

§12

W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególna uwagę na pojazdy sąsiednie
i ustawiać pojazd na wyznaczonym stanowisku postojowym.

§13

 1. Pojazd może zostać usunięty z Parkingu i przewieziony do przechowania na wyznaczony parking na koszt właściciela na w przypadkach i na zasadach określonych szczegółowo w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i Przepisach wykonawczych.
 2. Opłaty za usunięcie (odholowanie) oraz przechowywanie pojazdu określają odrębne przepisy prawa miejscowego.

§14

Wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania na Parkingu należy natychmiast zgłaszać Policji oraz pracownikowi obsługi Parkingu

§15

Regulamin obowiązuje od dnia 6 października 2023 r.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Parkingów Płatnych Niestrzeżonych

Stawki opłat parkingowych, abonamentów oraz opłaty dodatkowej.

 1. Stawka opłaty parkingowej wynosi 3,00 zł za każdą pierwszą rozpoczętą godzinę postoju. Każda kolejna godzina postoju jest rozliczana w sposób proporcjonalny z zastosowaniem rozliczenia minutowego.

 

 1. W przypadku awarii parkomatu opłatę parkingową pobiera pracownik obsługi Parkingu według następujących zasad:
 • za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł;
 • za każde kolejne 30 minut postoju 1,50 zł, bez rozliczania minutowego.
 1. Wysokość opłat za wydanie abonamentu.
 • Parking przy ul. Grybowskiej

270,00 zł za 1 miesiąc;

1500,00 zł za 6 miesięcy;

2760,00 zł za 12 miesięcy.

 • Parking przy ul. Matejki

270,00 zł za 1 miesiąc;

1500,00 zł za 6 miesięcy;

2760,00 zł za 12 miesięcy.

 • Parking przy ul. Romanowskiego

180,00 zł za 1 miesiąc;

900,00 zł za 6 miesięcy;

1500,00 zł za 12 miesięcy.

 1. Opłata dodatkowa z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu wynosi:

1)  uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym od dnia wystawienia zawiadomienia 100,00 zł

2) uiszczona po terminie wskazanym w ust. 4 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Parkingów Płatnych Niestrzeżonych  –  200,00 zł.

 

REKLAMACJE

Termin na złożenie reklamacji od wystawionego zawiadomienia wynosi 7 dni kalendarzowych. Reklamacje składa się pisemnie w Punkcie Obsługi Klienta Rynek 27, 33-300 Nowy Sącz lub na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz lub e-mailem na adres: sekretariat@mpk.nowysacz.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Zarządcę parkingu. W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy skontaktować się biurem MPK.

Uznanie reklamacji zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Informujemy, że przysługuje prawo do złożenia jednokrotnego pisemnego odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji składa się pisemnie w terminie do 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.