20.07.2023
Usługa sprężania gazu ziemnego za pomocą urządzeń mobilnych dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: DF.24.1.5.2023; data zamieszczenia: 20.07.2023r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Usługa sprężania gazu ziemnego za pomocą urządzeń mobilnych dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia
  3. Załącznik nr 3 – Wykaz usług
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie art. 5k

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: