12.12.2022
Dostawa części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów w MPK Nowy Sącz 2023

Nr. ogłoszenia: WO.24.1.17.2022; data zamieszczenia: 12.12.2022r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na „Dostawę części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
  2. Załącznik nr 1.1 Zestawienie asortymentowe          (wersja edytowalna)
  3. Załącznik nr 2 – Stały zapas magazynowy
  4. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie art. 5k

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: