26.07.2021
Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń parkingowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do strefy płatnego parkowania w Nowym Sączu

Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń parkingowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do strefy płatnego parkowania w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: DF.271.1.2021; data zamieszczenia: 26.07.2021r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń parkingowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do strefy płatnego parkowania w Nowym Sączu”.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nr Dz.U./S S142 z dnia 26/07/2021 pod numerem 377307-2021-PL.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
 3. Załącznik Nr 3 JEDZ (wersja edytowalna)          Instrukcja wypełniania
 4. Załącznik Nr 4 Wzór Oferty          (wersja edytowalna)
 5. Załącznik Nr 5 Wzór Oświadczenia Wykonawców Wspólnie Ubiegających się o Udzielenie Zamówienia          (wersja edytowalna)
 6. Załącznik Nr 6 Wzór Zobowiązania Innych Podmiotów          (wersja edytowalna)
 7. Załącznik Nr 7 Wzór Oświadczenia Wykonawców Występujących Wspólnie          (wersja edytowalna)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_nowysacz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_nowysacz

Pytania i Odpowiedzi:

 1. Odpowiedzi na pytania Nr 1
 2. Odpowiedzi na pytania Nr 2
 3. Odpowiedzi na pytania Nr 3
 4. Odpowiedzi na pytania Nr 4
 5. Odpowiedzi na pytania Nr 5
 6. Odpowiedzi na pytania Nr 6
 7. Odpowiedzi na pytania Nr 7
 8. Odpowiedzi na pytania Nr 8
 9. Odpowiedzi na pytania Nr 9
 10. Wyjaśnienia na pytania Nr 10
 11. Wyjaśnienia na pytania Nr 11
 12. Wyjaśnienia na pytania Nr 12
 13. Wyjaśnienia na pytania Nr 13

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

Informacja z otwarcia ofert:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: