21.05.2021
Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Bulwar Narwiku

Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Bulwar Narwiku

Nr. ogłoszenia: DF.24.1.5.2021; data zamieszczenia: 21.05.2021r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Bulwar Narwiku” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu dla zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone są w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie Ofertowe):

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
 3. Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

 

 1. Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa (wersja spakowana)

 

 

 1. Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa
 2. Załącznik nr 5 – Wykaz robót
 3. Załącznik nr 6 – Wykaz osób
 4. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
 5. Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu do oddania niezbędnych zasobów
 6. Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Pytania i Odpowiedzi

 1. Odpowiedź

Protokół z otwarcia ofert:

 1. Protokół

Zawiadomienie o  wyborze oferty najkorzystniejszej:

 1. Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: