19.01.2018
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr

 

 

7.12.2020r.

W ramach zadania pn. „Edukacja Ekologiczna” zorganizowano również happening „50:1”, który miał na celu zobrazować korzyści wynikające z zastąpienia 50 samochodów jednym autobusem, którym może podróżować średnio 90-100 osób oraz przekazać informacje o ekologicznym aspekcie korzystania z komunikacji publicznej.W dniu 07.12.2020r. dokonano odbioru przedmiotu umowy nr 55/DF/2020 z dnia 23.11.2020r. tj. materiałów informacyjnych dotyczących Happeningu „50:1”.

23.11.2020r.

Realizując zadanie pn. „Edukacja ekologiczna” w dniu 29.10.2020r. ogłoszono konkurs plastyczny pn. „Autobus ekologiczny w moim mieście”, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie transportu publicznego oraz zachęcenie mieszkańców do rezygnacji z samochodu osobowego na rzecz komunikacji miejskiej.

Konkurs został przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych.Tematyka prac obejmowała:

– ekologiczny autobus w moim mieście,

– ekologiczny autobus przyszłości,

– autobus alternatywą dla zatłoczonych ulic.

Komisja konkursowa powołana w celu wyboru najlepszych prac w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży w dniu 23.11.2020r. dokonała oceny nadesłanych prac przyznając właściwe miejsca  w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dzieciom i młodzieży biorącym udział w konkursie rozdano nagrody i wyróżnienia.

30.10.2020r.

W dniu 30.10.2020r. powołana przez Zarząd komisja odebrała sześć fabrycznie nowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem CNG będących przedmiotem umowy nr 5/WO/2020 zawartej dnia 5 marca 2020r. z Wykonawcą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

18.09.2020r.

Dnia 18.09.2020r. przedstawiciele MPK udali się do fabryki Solaris Bus & Coach Spółka z o.o. w  celu weryfikacji stopnia realizacji umowy nr 5/WO/2020 zawartej dnia 5 marca 2020r.na dostawę 6 fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem CNG. W fabryce zostały zaprezentowane dwa autobusy. Przedmiotowe autobusy zostały poddane wstępnej weryfikacji co do spełnienia wymogów SIWZ.

10.08.2020r.

W dniu 10.07.2020r. został zakończony II etap realizacji umowy nr 40/WO/2019 zawartej 24 września 2019r. z Wykonawcą firmą ELSTOP. Zadanie związane z „Dostawą i montażem systemu preferencji dla autobusów miejskich” zostało zakończone podpisaniem w dniu 10 sierpnia 2020r. protokołu odbioru ostatecznego.

5.03.2020r.

Dnia 5.03.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO 6”. Zgodnie z umową 6 nowych autobusów zostanie dostarczone do 200 dni od podpisania umowy tj. 21.09.2020r.

24.09.2019r.

W dniu 24.09.2019 roku Zarząd MPK Spółka z o.o. podpisał Umowę z Wykonawcą firmą  ELSTOP na dostawę i montaż systemu preferencji dla autobusów miejskich na dwóch skrzyżowaniach usytuowanych na teranie miasta Nowego Sącza. System zostanie zainstalowany na skrzyżowaniu ulic Piramowicza i Węgierskiej  oraz Węgierskiej, Biegonickiej i Elektrodowej.

2.09.2019r.

W dniu 2.09.2019r. został podpisany protokół końcowy odbioru realizacji zadania na „Przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego”.

Umowa, której wykonawcą była firma ERBET obejmowała budowę budynku dworca wraz z instalacjami, zadaszenie peronów z infrastrukturą, przebudowę części drogowej i placu dworcowego, budowę i przebudowę systemów odwodnienia i oświetlenia oraz infrastruktury koniecznej do realizacji projektu. Wszystkie prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, a cała inwestycja została ukończona i przekazana w terminie zawartym w umowie.

Po zainstalowaniu wszystkich niezbędnych urządzeń i wyposażenia oraz zaimplementowaniu systemów informatycznych, w październiku 2019 roku budynek dworca autobusowego wraz z całą infrastrukturą został udostępniony pasażerom.

Podczas realizacji

Efekt końcowy 🙂

14.05. 2019r. do 24.06.2019r.

Realizując zadanie pn. „Edukacja ekologiczna” na terenie zajezdni zostały zorganizowane wycieczki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie transportu publicznego oraz zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z komunikacji co w przyszłości może wpłynąć na wyrobienie dobrych nawyków komunikacyjnych i rezygnacji z samochodu osobowego na rzecz komunikacji miejskiej.

Wycieczki rozpoczęły się pod szkołą lub przedszkolem, skąd dzieci zostały przewiezione autobusem na zajezdnię MPK. Po drodze dzieci otrzymały testowe bilety do skasowania, na zajezdni czekali kontrolerzy aby sprawdzić czy wszyscy skasowali bilety.  Następnie zostały przeprowadzone po najważniejszych miejscach zajezdni tz. warsztat, myjnia, diagnostyka, hale naprawcze. Po zwiedzeniu zajezdni, dzieci zostały zaproszone do autobusu gdzie mogły usiąść na miejscu kierowcy, zostały im rozdane testowe bilety elektroniczne i każde z dzieci mogło skasować bilet oraz skontrolować jego poprawność u kontrolera. Następnym  punktem wycieczki był budynek MPK, gdzie uczestnicy  mogli zobaczyć jak pracuje dyspozytor, jak wygląda dyspozytornia, punkt obsługi klienta oraz miejsce pracy kontroli. Po obejrzeniu wszystkich punktów wycieczki dzieci zostały zaproszone na Sale Konferencyjną gdzie był przygotowany dla nich poczęstunek oraz upominki przypominające o komunikacji miejskiej oraz zapewniające bezpieczeństwo na ulicy (ciasteczko, soczek, kolorowanka – autobus oraz odblask MIŚ).

Placówki korzystające z organizowanych zajęć edukacyjnych:

  1. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Bajkowy Dom” Gołkowice Górne 231, 30-697 Gołkowice – termin wycieczki – 14.05.2019r.
  2. Niepubliczne przedszkole Artystyczno – Językowe Akademia Maluszka ul. Krakowska 91a, 33-300 Nowy Sącz – termin wycieczek – 06.2019r., 24.06.2019r.,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz – termin wycieczki – 07.06.2019r.
  4. Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz – termin wycieczki – 28.05.2019r.

 

27.05.2019r.

W miesiącu maju Wykonawca MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. zgłosił do odbioru autobusy typu midi będących przedmiotem zawartej umowy. W dniu 27.05.2019r. komisja odbiorowa odebrała 6 sztuk pojazdów zgodnie z umową nr 67/POO/2018 z dnia 15.01.2018r. Autobusy niezwłocznie po zarejestrowaniu i odpowiednim oznakowaniu zostały włączone do eksploatacji.

8.03.2019r.

W miesiącu lutym Wykonawca MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. zgłosił do odbioru pojazdy będące przedmiotem zawartej umowy. W dniu 28.02.2019r. komisja odbiorowa odebrała pierwszą partię autobusów. W dniu 08.03.2019r. odebrano ostatnią partię z 24 sztuk pojazdów typu maxi zgodnie z umową nr 6/POO/2018.

11.06.2019r.

Zarząd spółki MPK wystosował do firmy URSUS BUS S.A. z siedzibą w Lublinie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nr 53/POO/2018 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej.

10.10.2018r.

W dniu 10.10.2018r. podpisano umowę nr 53/POO/2018 z Wykonawcą URSUS BUS S.A. z siedzibą w Lublinie na „Dostawę fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania”. Umowa obejmuje dostawę dwóch autobusów klasy maxi o długości 12m oraz stacji szybkiego ładowania typu pantograf przy ulicy Nowochruślickiej.

7.06.2018r.

W dniu 7.06.2018r. Gmina Stary Sącz (Partner projektu) podpisała umowę z Wykonawcą firmą KOMPLEX-BUD Wójcik Józef wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę systemu komunikacyjnego Park&Ride dla miasta Stary Sącz, opartego o projekt przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych i autokarów z niezbędnym zapleczem technicznym, zatoką autobusową komunikacji publicznej”.

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski na zadania pod nazwą „Budowa systemu komunikacyjnego Park&Ride dla miasta Stary Sącz, opartego o projekt przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych i autokarów
z niezbędnym zapleczem technicznym, zatoką autobusową komunikacji publicznej” nastąpiło w dniu 22.06.2018r.

8.03.2018r.

W dniu 8.03.2018 roku Zarząd MPK Spółka z o.o. podpisał Umowę z Wykonawcą firmą  ERBET na „Przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego”.

Umowa obejmuje budowę budynku dworca wraz z instalacjami, zadaszenie peronów z infrastrukturą, przebudowę części drogowej i placu dworcowego, budowę i przebudowę systemów odwodnienia i oświetlenia oraz infrastruktury koniecznej do realizacji projektu.

15.01.2018r.

W dniu 15.01.2018 roku Zarząd MPK Spółka z o.o. podpisał Umowę z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. na dostawę 30 fabrycznie nowych autobusów miejskich  spełniających normy emisji spalin EURO 6, w tym 24 autobusy typu maxi, 6 autobusów typu midi. Dostawca autobusów został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawy będą realizowane etapami. Na ulice miasta Nowego Sącza pierwsze autobusy wyjadą w trzecim kwartale 2018r.

27.12.2017r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o w Nowym Sączu w dniu 27 grudnia 2017r.  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa niskoemisyjnego transportu publicznego aglomeracji sądeckiej” realizowanego w partnerstwie z Gminą Stary Sącz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2  Niskoemisyjny transport miejski – spr.

Uroczystego przekazania umowy na ręce Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda. Uroczystość odbyła się w Sali sądeckiego Ratusza.

Kwota dofinansowania to ponad 40 mln zł,  przy całkowitej wartości projektu – 61 mln zł. Projekt zakłada realizację następujących elementów:

  • dostawę 30 autobusów niskopodłogowych spełniających normy emisji spalin EURO 6, w tym 24 autobusy typu maxi, 6 autobusów typu midi wyposażone w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych;
  • dostawę 2 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą niezbędną do ich zasilania;
  • przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu obejmującego budowę budynku dworca wraz z instalacjami, zadaszenie peronów z infrastrukturą, przebudowę części drogowej i placu dworcowego, budowę i przebudowę systemów odwodnienia i oświetlenia oraz infrastruktury koniecznej do realizacji projektu;
  • zakup i montaż na 2 skrzyżowaniach w ciągu komunikacyjnym ul. Węgierskiej urządzeń dających preferencje dla transportu publicznego w ramach systemu zarządzania ruchem;
  • budowę obiektu Park&Ride na terenie Starego Sącza obejmującego 130 miejsc parkingowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsc dla autobusów i pojazdów typu bus, budynku z poczekalnią, pętlą autobusową i przechowalnią rowerów – zadanie realizowane przez Partnera projektu Gminę Stary Sącz;
  • edukację ekologiczną, której zadaniem będzie aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do przesiadania się do środków komunikacji zbiorowej.
Udostępnij: