20.03.2020
Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: WO-24-1-2/2020; data zamieszczenia: 20.03.2020r.

Zamówienie ogłoszono na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pod numerem 1239745

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza Zapytanie Ofertowe na „Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

w postępowaniu dla zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego, konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz na podstawie Regulaminu zamówień podsektorowych.

Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 4 – Oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów
  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa
  6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: