21.12.2022
Przedłuż ważność swojej Karty Nowosądeczanina na kolejny rok!!!

Zgodnie z załącznikiem  do Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/392/2020 z dnia 27 października 2020r. Regulaminem Programu „Karta Nowosądeczanina”
§
4 ust.5,6,7 przedłużenie ważności następuje na następujących warunkach:

5. Przedłużenie ważności Karty następuje na wniosek złożony w sposób, o którym mowa odpowiednio w §3 ust. 4, z tym, że w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego lub     stanu epidemii, w celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem SARS CoV-2 przedłużenie ważności Karty następuje na podstawie oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Karty – o tym, że dane dotyczące miejsca zamieszkania w Nowym Sączu, zawarte w przedkładanych do wniosku o wydanie Karty dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1, nie uległy zmianie i pozostają aktualne.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 należy przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w POK, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną wystarczające jest dołączenie skanu oświadczenia wypełnionego własnoręcznie. Oryginał oświadczenia należy zachować do ewentualnej weryfikacji (wglądu) w okresie ważności Karty.

7. Wnioski o przedłużenie ważności Karty mogą być złożone nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu jej ważności. Wnioski złożone przed tym terminem pozostawia się bez rozpatrzenia.”

Gdzie znajdę wzór oświadczenia?

Oświadczenia można pobrać ze strony www.mojakn.pl w zakładce „Dokumenty”,  oraz w naszych punktach obsługi klienta.

Oświadczenie wypełnia każdy pełnoletni posiadacz Karty Nowosądeczanina,  natomiast w imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia jej opiekun prawny/ rodzic.

Ważna informacja –  zgodnie z §4 ust.7  Regulaminu Programu „Karta Nowosądeczanina” możliwość składnia oświadczeń nie wcześniej niż miesiąc przed końcem ważności Karty Nowosądeczanina.

Gdzie można sprawdzić ważność karty :

– w autobusie MPK – wybierając na kasowniku opcję „Sprawdzenie karty„ i przykładając kartę,

– w Punktach Obsługi Klienta,

– oraz na stronie www.mojakn.pl logując się na swoje konto.

Gdzie złożyć oświadczenia?

Oświadczenia można złożyć:

Godziny otwarcia naszych Punktów obsługi Klienat:

1. POK Dworzec Autobusowy MPK Al. Batorego 92

Czynne:

  • poniedziałek – piątek: 6:00 – 17:45 przerwa 16:00 – 16:30
  • sobota: 8:00 – 15:45
  • tel.: +48 18 473 69 02

2. POK ul. Rynek 27

Czynne:

  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:45 przerwa 13:30 – 14:00
  • tel.: +48 18 473 69 03

3. POK Zajezdnia MPK

Czynne:

  • poniedziałek – piątek: 7:00 – 14:30 przerwa 10:00 do 10:15
  • tel.: +48 18 473 68 19

4. POK Bulwar Narwiku

Czynne:

  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:45
  • tel.: +48 18 473 69 02

 

Udostępnij: