23.07.2019
Zakup i wykonanie mebli biurowych stanowiących wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Zakup i wykonanie mebli biurowych stanowiących wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Nr. ogłoszenia: WO-24-1-3/2019; data zamieszczenia: 23.07.2019r.

Zamówienie ogłoszono na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pod numerem 1197086

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza Zapytanie Ofertowe na „Zakup i wykonanie mebli biurowych stanowiących wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu”.

w postępowaniu dla zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego, konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz na podstawie Regulaminu zamówień podsektorowych.

Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy
 3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 4 – Oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa
 7. Załącznik nr 7.1 – Wzór umowy Część I
 8. Załącznik nr 7.2 – Wzór umowy Część II
 9. Załącznik nr 7.3 – Wzór umowy Część III

Pytania i odpowiedzi:

 1. Odpowiedź na pytania z dnia 1.08.2019
 2. Odpowiedź na pytania z dnia 2.08.2019

Protokół z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: