Parkingi płatne niestrzeżone

Regulamin parkingów płatnych niestrzeżonych :Grybowska, ul. Długosza, ul. Romanowskiego, płyta Rynku, ul. Matejki

 §1

Teren parkingów stanowią place zlokalizowane przy ul. Grybowska, ul. Długosza, ul. Romanowskiego, płyta Rynku.

§2

Parkingiem zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz– zwana dalej MPK.

§3

 1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§4

 1. Parking jest niestrzeżony i płatny.
 2. MPK nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§5

 1. Parkingi są czynne:
 2. Grybowska (plac w byłej strażnicy PSP): od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 16.00; sobota od 6.00 do 15.00;
 3. Płyta rynku: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00; sobota od 8.00 do 13.00;
 4. Romanowskiego: od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 20:00; sobota od 7:00 do 15:00;
 5. Długosza: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00;
 6. Matejki: od poniedziałku do piątku w godz. Od 6.00 do 16.00; sobota od 6.00 do 15.00;
 7. Na parkingach obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych pojazdów, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny ładunek nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

 1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy z dnia
  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 z póź. zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/godz.
 2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania: znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienie w tym zakresie (Straż Miejska, Policja).
 3. Postój pojazdów na parkingach dozwolony jest wyłącznie na miejscach wyznaczonych.

§7

 1. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo uiścić opłatę za parkowanie u obsługi parkingu za zadeklarowany czas postoju, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku przekroczenia czasu zadeklarowanego czasu postoju korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić u obsługi parkingu opłatę za przekroczony czas parkowania.
 2. Wjeżdżając na parking przy ul. Romanowskiego należy wykupić bilet w urządzeniu przeznaczonym do pobierania opłat parkingowych – parkometrze, znajdującym się na terenie parkingu.
  1. wysokość opłaty parkingowej określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. dla posiadaczy samochodów o nr rejestracyjnym KN pierwsze 90 minut parkowania jest bezpłatne po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu do parkometru- podanie numeru rejestracyjnego jest dobrowolne, brak podania numeru rejestracyjnego uniemożliwia skorzystania z 90 darmowych minut, każda kolejna godzina – 3,20 zł;
  3. podanie numeru rejestracyjnego pojazdu do parkometru jest dobrowolne
  4. druk opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ważności, tak aby był w pełni czytelny dla kontrolujących;
  5. w przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej lub przekroczony czas opłaconego postoju, osoba upoważniona przez MPK umieszcza zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej za wycieraczką samochodu;
  6. kierujący samochodem jest obowiązany, przed opuszczeniem parkingu, do uiszczenia opłaty parkingowej w wysokości należnej za cały nieopłacony czas parkowania. Fakt ewentualnego uiszczenia opłaty odnotowuje się na druku zawiadomienia;
  7. w przypadku nieuiszczenia opłaty przed opuszczeniem parkingu kierujący ma możliwość zapłacenia należnej opłaty dodatkowej w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 22 – wejście od ul. Piotra Skargi, 33-300 Nowy Sącz, w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu zawiadomienie o konieczności zapłaty wysłane będzie pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru
 3. Ceny określone w załączniku są cenami brutto.
 4. Za brak wniesienia opłaty za parkowanie pobierana będzie opłata dodatkowa
  w wysokości 100 zł

§8

Cennik i regulamin są do wglądu u obsługi parkingu, w siedzibie MPK, a dodatkowo cennik jest wywieszony przy wyjeździe z parkingu. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej www.mpk.nowysacz.pl

§9

Do pobierania opłat za parkowanie pojazdów upoważnieni są wyłącznie pracownicy MPK, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

§10

Bezpłatny postój pojazdów oznaczonych ważną kartą osoby niepełnosprawnej dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach. Postój pojazdu oznaczonego kartą osoby niepełnosprawnej poza wyznaczonymi miejscami płatny jest na ogólnych zasadach.

§11

Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

§12

W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie
i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone MPK oraz osobom trzecim na terenie parkingu.

§13

W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu
w wybrane przez MPK miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu

§14

Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać na Posterunku Policji oraz obsłudze parkingu

§15

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.

Załącznik do

Regulaminu Regulamin parkingów płatnych niestrzeżonych

Stawki opłat za parkingi ważne od 1 stycznia 2020r.

 Stawka opłat na parkingach zlokalizowanych przy ul. Grybowskiej (plac w byłej strażnicy PSP),ul. Matejki i ul. Długosza wynosi 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju.

 1. Stawka opłat na parkingu zlokalizowanym przy ul. Romanowskiego wynosi 3,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
 2. Stawka opłaty na parkingu zlokalizowanym na płycie Rynku wynosi 4,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
 3. Abonamenty:
  1. Grybowska (plac w byłej strażnicy PSP) – 400 zł/miesiąc z rezerwacją miejsca
  2. Grybowska (plac w byłej strażnicy PSP) – 200 zł/miesiąc bez rezerwacji miejsca