10.08.2020
Nowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7.08.2020r.

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że w dniu 7 sierpnia 2020r. zostało wprowadzone nowe ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz zostały objęte obszarem czerwonym, na którym wprowadzono dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego:

Ilości pasażerów przewożonych w autobusach:

§ 23. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

a) 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,

Obowiązek zakrywania ust i nosa:

§ 26. 2. Do odwołania na obszarze czerwonym nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

Pasażerowie wyłączeni z obowiązku zasłania ust i nosa:

§ 26. 3. Na obszarze czerwonym stosuje się wyłączenia, o których mowa w § 24 ust. 3, 4 i 5.

§ 24. 3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a.) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b.) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Udostępnij: