02.07.2019
Dostawa i montaż systemu preferencji dla autobusów miejskich

Dostawa i montaż systemu preferencji dla autobusów miejskich.

Nr. ogłoszenia: WO-24-1-2/2019; data zamieszczenia: 02.07.2019r.

Zamówienie ogłoszono na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pod numerem 1193463

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza Zapytanie Ofertowe na „Dostawę i montaż systemu preferencji dla autobusów miejskich”.

w postępowaniu dla zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego, konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz na podstawie Regulaminu zamówień podsektorowych.

Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy
  3. Załącznik nr 3 Szczegółowe wymagania techniczne
  4. Załącznik nr 4 Udostępnienie niezbędnych zasobów
  5. Załącznik nr 5 Wykaz dostaw
  6. Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
  7. Załącznik nr 7 Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi:

  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 12.07.2019

Protokół z otwarcia ofert:

  1. Protokół

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

  1. Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: