26.06.2018
Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania

Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania

Nr. ogłoszenia: POO-271-1/18; data zamieszczenia: 26.06.2018r.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr Dz.U./S S120 z dnia 26/06/2018 pod numerem 274566-2018-PL

Ogłoszenie o przetargu

Zmiana ogłoszenia została umieszczona w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr Dz.U./S S140 z dnia 24/07/2018 pod numerem 321880-2018-PL

Ogłoszenie zmian

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza Przetarg Nieograniczony na „Dostawę fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania”.

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”

Wszystkie załączniki do niniejszego postępowania przetargowego stanowią jego integralną część.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego postępowania przetargowego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ nr 2

Załączniki:  (paczka załączników)

 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)
 3. Załącznik nr 3 Formularz oferty (wersja edytowalna) (Załącznik nr 3 – Zmiana ) (wersja edytowalna)
 4. Załącznik nr 4 Zobowiązanie o oddaniu zasobów (wersja edytowalna)
 5. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych zamówień (wersja edytowalna)
 6. Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna)
 7. Załącznik nr 7 Wzór umowy
 8. Załącznik nr 8 Oświadczenie producenta (wersja edytowalna)

Pytania i odpowiedzi:

 1. Odpowiedzi na pytania nr 1
 2. Odpowiedzi na pytania nr 2
 3. Mapa (pytanie nr 4)
 4. Odpowiedzi na pytania nr 3
 5. Odpowiedzi na pytania nr 5
 6. Odpowiedzi na pytania nr 6
 7. Odpowiedzi na pytania nr 7
 8. Odpowiedzi na pytania nr 8
 9. Odpowiedzi na pytania nr 9
 10. Odpowiedzi na pytania nr 10
 11. Odpowiedzi na pytania nr 11
 12. Odpowiedzi na pytania nr 12
 13. Odpowiedzi na pytania nr 13

Protokół z otwarcia ofert:

Protokół

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Udostępnij: